NAUJIENOS

Viešoji įstaiga OSFL Projektai  skelbia konkursą G.Soros įsteigtai prof. Irenos Veisaitės 2009/2010 mokslo metų stipendijai kultūrų sąveikos, etninių mažumų ir tolerancijos temomis gauti.

Stipendija skiriama: 

ü      kviestiniam užsienio mokslininkui, parengusiam paskaitų-seminarų ciklą magistrantūros ar doktorantūros studijų programoms (vizito trukmė - nuo 2 savaičių iki vieno semestro), paraišką teikia Lietuvos aukštosios mokyklos ir mokslo institucijos.

ü      Lietuvos mokslininkui ar mokslininkų grupėms, atliekantiems mokslo tyrimo darbus, siekiantiems patobulinti esamą arba rengiantiems naują mokymo programą/kursą.

Konkurse kviečiamos dalyvauti visos Lietuvos aukštosios mokyklos ir mokslo institucijos, pavieniai mokslininkai bei doktorantai, vykdantys minėtos krypties edukacinę ir mokslinę-tiriamąją veiklą.

Numatyta skirti 1-2 stipendijas (bendra numatoma paskirstyti suma 7000 JAV dol.). Stipendiją sudaro: vizituojančio profesoriaus atveju - kelionės išlaidos bei honoraras, Lietuvos mokslininko atveju – pateikto projekto finansavimas.  

Paraiškos bus vertinamos atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

- pretendento kvalifikacija, CV, darbų/publikacijų sąrašas;

- vizito programa, ryšys su kviečiančios institucijos moksline-tiriamąja veikla;

- kviečiančios institucijos pasirengimas vizitui, atvirumas kitoms mokslinėms institucijoms;

- laukiami rezultatai - kurso vertinimas kreditais, spausdintas paskaitų tekstas, mokymo priemonė;

- projekto kokybė, aktualumas;

- paskaitų-seminarų planas, numatomas visuomeninis poveikis;

- kiti projekto rėmėjai.

Paraiškas prašome pateikti VšĮ OSFL Projektai (Didžioji g. 5, LT-01128 Vilnius) iki 2009 m. balandžio 30 d.  Paraiškos formą galima atsisiųsti čia. Paraiškos formą galima atsisiųsti čia.

Informacija teikiama telefonu: (85) 268 55 11, el. paštu: julijam@osf.lt

*

The East East: Partnership Beyond Borders Program of the Open Society Institute  changed the format of its implementation in Lithuania beginning in 2008. 
Please address all inquires/applications to Mary Frances Lindstrom, Program Director, mflindstrom@osf-eu.org.

Nuo 2008 metų sausio pasikeitė Atviros visuomenės instituto tarptautinio bendradarbiavimo programos "Rytai-Rytai: partnerystė be sienų" administravimo tvarka Lietuvoje. 
Visus klausimus dėl dalyvavimo programoje ir paraiškas bendradarbiavimo projektams finansuoti prašome adresuoti tiesiogiai programos "Rytai-Rytai: partnerystė be sienų" direktorei Mary Frances Lindstrom,

mflindstrom@osf-eu.org.

Programos partneris Lietuvoje - Geopolitinių studijų centras (www.geopolitika.lt)

Plačiau apie programą - www.soros.org/initiatives/east/  
 

*

Naujausi serijos "Atviros Lietuvos knyga" leidiniai:

Oliver E. Williamson: Rinkos ir hierarchijos

"Šioje autoriaus knygoje analizuojami tie aspektai, kuriais ekonominės ir kitos organizacijos skiriasi savo funkcionavimu nuo grynojo rizikos modelio. Tiesioginiai ryšiai tarp individų ir ir būtinumas reaguoti tokiais būdais, kurie atspindi ribotą gebėjimą susidoroti su neapibrėžtumu ir sudėtingumu, turi didelę įtaką ekonominių sutarčių pobūdžiui, rizikų galimybei, kainų sistemos pakeitimui hierarchiniais ir kitokiais tiesioginiais santykiais. Šį darbą laikau nepaprastai svarbiu dėl to, jog parodydamas, kad būtini nauji vidinės organizacijos supratimo principai, jis neišleido iš akių ekonominį aktyvumą skatinančio išorinio spaudimo rinkai svarbos".
                                                                        Keneth Arrow, Nobelio premijos laureatas
Išleido leidykla "Margi raštai"

*

David Hume: Traktatas apie žmogaus prigimtį

Hume'o filosofija, nors iį dalies destruktyvi, iš esmės yra labai konstruktyvi. Kad ir kaip paradoksalu, Hume'o skepticizmas yra kūrybinis, tai rodo Traktato paantraštė Empirinio ir mokslinio metodo diegimas į moralės objektų tyrinėjimą. Dabartine terminologija tai reikštų, kad jo filosofija apima psichologiją, etiką, religiją, istoriją, politikos mokslą, ekonomiką, estetiką ir kritinę teoriją. Šie klausimai nagrinėjami skeptiškai, nes jiems nesuteikiama tikrumo galimybė, jie perkeliami į tikimybės arba daugiausia į įrodymų, tai yra didžiausios tikimybės sritį.
(Išleido leidykla "Charibdė").

*
Muzika kaip kultūros tekstas: naujosios muzikologijos antologija /Sud. Rūta Goštautienė

Šiuolaikinės muzikologijos rinktinėje pristatomi kultūriniam jos posūkiui atstovaujantys užsienio autorių tekstai. daugiau nei du dešimtmečius naujoji muzikologijos paradigma provokuoja intensyvias akademinės terpės ribas peržengiančias diskusijas ir įtakoja visą disciplinos raidą. Naujos akademinės ir populiariosios muzikos interpretavimo strategijos plėtojamos pasitelkiant platų humanitarinių mokslų spektrą - nuo postmodernios filosofijos, kritinės teorijos, feminizmo iki antropologijos, postkolonializmo, kultūros studijų. Rinktinėje pateikiamuose žymių JAV, Didžiosios Britanijos, Kanados, Australijos, Prancūzijos, Slovėnijos muzikologų, postmodernios ir kritinės filosofijos atstovų darbuose siekiama apmąstyti muziką kaip kultūriškai reikšmingą reiškinį, interpretuoti kintančias muzikos kūrybos funkcionavimo ir supratimo formas bei jų sociokultūrinius kontekstus.
(Išleido leidykla "Apostrofa")

*
Kurt Lewin: Lauko teorija socialiniuose moksluose

Skaitytojams pateikiama penktoji serijos Psichologijos klasika knyga - Kurto Lewino straipsnių rinkinys. Psichologijos metodologas ir teoretikas, psichikos funkcionavimo griežtų dėsnių ieškotojas, socialinės ir organizacinės psichologijos pradininkas, lauko teorijos ir topologinės psichologijos kūrėjas, buvęs prie geštalpsichologijos ištakų, bet kartu pasidavęs ir S.Freudo psichoanalizės įtakai, kūrybinio kelio pabaigą vainikavo tuo, ką būtų galima pavadinti levinizmu (anglų tyrinėtojai vartoja sąvoką lewinian). Nedaug psichologų gali pasigirti tuo, kad jų kūrybinis palikimas būtų įvardytas iš pavardės padarytu bendriniu žodžiu.
(Išleido  Vilniaus universiteto Specialiosios psichologijos laboratorija).

*
Manuel Castells: Tūkstantmečio pabaiga

Baigiamajame trilogijos tome aptariama industrinio etatizmo krizė ir Sovietų sąjungos žlugimas, nagrinėjami informacinis kapitalizmas, skurdas bei socialinė atskirtis Afrikos ir Lotynų Amerikos valstybėse, analizuojama globali kriminalinė ekonomika, globalizacijos įtaka Azijos valstybėms bei Europos Sąjungos perspektyvos, pateikiami trilogijos apibendrinimai.
(Išleido leidykla "Poligrafija ir informatika").

*

Ellen Doree Rosen: Viešojo sektoriaus produktyvumo didinimas

Šioje knygoje nagrinėjamas viešųjų institucijų produktyvumas: kas tai yra, kaip jį išmatuoti ir, svarbiausia, kaip jį padidinti. Dar niekada mūsų viešųjų įstaigų produktyvumas nebuvo toks svarbus, kaip dabar. Mokesčių mokėtojai yra suinteresuoti, kad viešosios įstaigos dirbtų veiksmingiau, efektyviau ir būtų labiau gerbiamos. Viešojo produktyvumo sritis ir imasi šių problemų.
(Išleido leidykla "Knygiai").

*
Jörn Rüsen: Istorika

Žymaus šiuolaikinio vokiečių istoriko ir istoriografijos teoretiko J. Rüseno darbų rinktinė sudaryta iš įvairių autoriaus knygų skyrių ir straipsnių, kuriuose atsispindi naujausios istoriografijos teorijos idėjos ir tendencijos, liudijančios istorijos mokslo (istorikos) transformaciją į istorijos kultūros teoriją. Autorius išskiria tris istorijos kultūros dimensijas - pažintinę, politinę ir estetinę, - kurios ir nulemia jo tyrimų tematiką ir problematiką.
Rinktinėje spausdinamas išsamus įvadinis sudarytojo Zenono Norkaus straipsnis apie J.Rüseno koncepciją ir mokslinę veiklą.
(Išleido leidykla "Margi raštai").

*

Georg Simmel: Sociologija ir kultūros filosofija 

Ši rinktinė - pirmoji lietuvių skaitytojo pažintis su vokiečių sociologio ir filosofo Georgo Simmelio darbais. Pirmojoje dalyje spausdinami skyriai iš jo knygos "Sociologija", reprezentuojantys jo "formaliosios sociologijos" koncepciją, ir "Draugės sociologija", antrojoje dalyje -  du skyriai iš "Pinigų filosofijos", esė ir straipsniai įvairiais kultūros filosofijos klausimais.Simmelio analizuojamų problemų spektras be galo platus - tai sociologijos kaip autonomiškos disciplinos objektas, individų socialinio gyvenimo formos ir jo ypatumai, pinigai kaip mainų priemonė ir jų vaidmuo visuomenės gyvenime, darbo pasidalijimas, susvetimėjimas, individo laisvė, didmiesčio gyvenimo dvasia, moteriškoji kultūra, mada ir gyvenimo stilius, moderniosios kultūros konfliktas ir krizė, religijos, etikos problemos ir daugelis kitų.
(Išleido leidykla "Margi raštai").

*

Visas 2001- 2008 m. išleistas knygas ir trumpas jų anotacijas bei ankstesniais metais išleistų knygų sąrašą rasite mūsų svetainės skyrelyje "Programos/Leidybos programa"


 

SEKITE NAUJIENAS IŠ FONDO ĮKURTŲ INSTITUCIJŲ

ŽMOGAUS TEISIŲ STEBĖJIMO INSTITUTAS

Su visais Žmogaus teisių stebėjimo instituto atliktais tyrimais, pareiškimais ir iniciatyvomis galima susipažinti instituto interneto svetainėje www.hrmi.lt, tel. : (8 5) 2314681.

*

TRANSPARENCY INTERNATIONAL Lietuvos skyrius

Su visais Transparency International Lietuvos skyriaus atliktais tyrimais  ir iniciatyvomis galima susipažinti interneto svetainėje www.transparency.lt, tel. (8 5) 2126951.

*

PILIETINĖS VISUOMENĖS INSTITUTAS

Su visais Pilietinės visuomenės instituto projektais, tyrimais  ir iniciatyvomis galima susipažinti interneto svetainėje www.civitas.lt , tel.: (8 5)  2314678

*

KAIMO BENDRUOMENIŲ PORTALAS: http://www.bendruomenes.lt -  Lietuvos miestelių ir kaimų gyvenimo naujienos.

*

PAŽEIDŽIAMŲJŲ GRUPIŲ ATSTOVAVIMO KOALICIJA "GALIU GYVENTI" interneto svetainė - www.galiugyventi.lt
 
*
 
Tel. informacijai: (8 5) 268 55 11, e-paštas: fondas@osf.lt Į viršų

 

Didžioji g. 5, LT-01128 Vilnius, fondas@osf.lt, tel.  268 55 11,  faksas  268 55 12
Lietus Design